Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tillfälliga bostäder ska bli enklare att bygga

Publicerad

Inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen har regeringen har i dag, den 9 februari, beslutat om en lagrådsremiss med syftet att ytterligare möjliggöra byggandet av tillfälliga bostäder. I lagrådsremissen föreslås att det i plan- och bygglagen, PBL, förs in en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov som ett komplement till permanent byggnation i områden där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser. Förslaget innebär en förenkling i förhållande till de möjligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov.

Boverket har i juni 2016 uppskattat att det behöver byggas över 700 000 nya bo­städer under perioden 2015­–2025, varav 440 000 redan fram till 2020. Orsaken är dels den förväntade befolk­ningsökningen, dels att byggandet de senaste åren varit allt för lågt för att svara mot behoven. Bostadsbristen har i stora delar av landet blivit än mer akut som en följd av det historiskt stora antal asylsökande som kom till Sverige 2015.

- Även om bostadsbristen ska lösas genom permanent byggnation på lång sikt så krävs det också ökade möjligheter till alternativa lösningar på kort sikt. Lagförslaget är efterfrågat från kommunerna och innebär en viktig förenkling som kommer att underlätta möjligheterna att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Dagens gällande reglering ger begränsa­de möjligheter till lösningar när det gäller bostäder. Mot denna bak­grund föreslås ändringar i PBL som syftar till att hantera en del av behovet av bostäder som inom rimlig tid inte kan tillgodoses ge­nom ordi­narie plan- och byggprocesser.

Förslaget innebär att ett tidsbegränsat bygglov ska få ges för sammanlagt 15 år och möjliggör en effektivare markanvändning. Enligt för­sla­get ska en bedömning göras av om platsen kan återställas och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, som en­ligt befintlig reglering.

Förslaget är en del av regeringens arbete att genomföra den migrationspolitiska överenskommelsen som regeringen har kommit överens om tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017 och upphöra att gälla den 1 maj 2023.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.