Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att öka människors kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial med konkreta tips på vad varje privatperson kan göra för att förbereda sig inför kriser och höjd beredskap, samt för att öka kunskapen om informationspåverkan som vi i Sverige kan utsättas för. För att stärka hela samhällets förmåga pågår alltjämt planeringen för det civila försvaret hos myndigheterna med ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap.

I uppdraget till MSB ingår även att stärka stödet till kommunerna i informationsarbetet. Redan idag informerar många kommuner sina invånare om hur de bör förbereda sig för kriser. Informationen kan dock utvecklas och bör även inkludera höjd beredskap.

- Många människor vet idag inte om vilket ansvar de själva har och hur de kan förbereda sig för olika kriser. De flesta har heller ingen aning om vad "höjd beredskap" innebär. Det vill vi ändra på. Informationsmaterialet ska innehålla konkret och tydlig information om vilka förberedelser varje person kan göra, säger Anders Ygeman.

I genomförandet av uppdraget ska MSB samverka med berörda aktörer, såsom länsstyrelser, frivilligorganisationer samt Sveriges Kommuner och Landsting. I de delar av genomförandet som avser höjd beredskap ska MSB samråda med Försvarsmakten.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.