Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Branschskolor ska ge ökade möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

Publicerad

Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Nu skapas bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar på fler platser i landet. Det föreslås i en proposition som regeringen i dag har beslutat.

De gymnasiala yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Tyvärr ser vi ett minskande intresse för yrkesutbildningar och många branscher uttrycker oro för sin framtida kompetensförsörjning. Statistik visar att det kan saknas upp till 100 000 gymnasialt yrkesutbildade år 2025.

För att stärka kompetensförsörjningen lägger regeringen nu förslag om att införa försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget innebär att gymnasieskolor ska kunna erbjuda yrkesutbildning även om elevunderlaget inte räcker för att ge alla yrkeskurser i den egna skolan. Vissa yrkeskurser ska kunna ges på en branschskola där eleverna kan läsa delar av sin yrkesutbildning. Det innebär att elever kan bo kvar hemma under huvuddelen av sin utbildning. På det sättet ges elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

- Vi behöver utveckla möjligheterna att läsa smala gymnasiala yrkesutbildningar över hela landet. De är basen i industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Nu inleder regeringen arbetet med att inrätta branschskolor för att på så sätt säkerställa att utbildningar med litet elevunderlag kan bedrivas på fler orter. Så utvecklar vi den svenska modellen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

En huvudman för en gymnasieskola som ingår avtal med en branschskola ska kunna söka statsbidrag för att ersätta branschskolan. Flera branscher har anmält intresse för att delta i försöksverksamheten.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2018. Försöksverksamheten föreslås pågå under fem år.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00