Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Eco-bonussystem för överflyttning av gods från väg till sjöfart

Publicerad

Regeringen beslutade idag att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart.

Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från andra länders arbete med eco-bonussystem som till exempel Italien, Norge och Storbritannien. Eco-bonus kan till exempel innebära att staten går in och betalar delar av merkostnaden när transportköpare använder sjöfart istället för lastbil på sträckor där överflyttningspotentialen är stor.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 maj 2017.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Hållbar och växande sjöfart

Regeringens målsättning är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Det finns outnyttjad potential på sjön som regeringen vill ta tillvara på. Sjöfarten kan också bidra än mer till stärkt svensk export då den är en livsnerv för handel med omvärlden och därmed för Sveriges välstånd. En stark sjöfart skapar jobb och tillväxt både till sjöss och land. Även sjöfarten måste minska sin klimat- och miljöpåverkan. Regeringen arbetar aktivt med detta både inom FN och inom EU.