Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Förnyat uppdrag i arbetet mot antibiotikaresistens

Publicerad

Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk ska gemensamt ansvara för en nationell samverkansfunktion för att främja ett samordnat tvärsektoriellt arbete mot antibiotikaresistens. Myndigheterna ska i samverkan med en rad andra myndigheter och icke-statliga aktörer ta fram en handlingsplan gällande antibiotikaresistens.

Handlingsplanen ska vara gemensam och tvärsektoriell och avse tidsperioden 2018–2020. Arbetet ska utgå ifrån den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens från april 2016.

Handlingsplanen ska ta hänsyn till relevanta verksamheter som bedrivs av enskilda myndigheter eller flera myndigheter i samverkan. Handlingsplanen ska när det är relevant beakta internationella åtaganden, utvecklingen internationellt och Sveriges bidrag i det avseendet.

– Antibiotikaresistens är ett gränsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning både i Sverige och globalt. Samhällskostnaderna uppgår till mångmiljardbelopp. För att möta hotet från antibiotikaresistens krävs ett gemensamt angreppssätt där bland annat människors och djurs hälsa samt flera olika aktörer kommer samman så effektivt som möjligt. Handlingsplanen och samverkansfunktionen är en del i det arbetet, säger folkhälsominister Gabriel Wikström.

– I Sverige har vi sedan länge haft ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens, vilket gör Sverige till ett föregångsland. Det här förnyade uppdraget är en grundpelare för ett fortsatt välkoordinerat arbete där svensk kunskap och erfarenhet får största möjliga verkan. Sverige ligger i framkant vad det gäller låg antibiotikaanvändning. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att driva de här frågorna inom EU och internationellt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beslutet om uppdraget fattades under torsdagens regeringssammanträde och ska redovisas till regeringen senast den 31 december varje år fram tills att uppdraget löper ut 2020.

Följande myndigheter ska bidra till samverkansfunktionen och handlingsplanen:

Arbetsmiljöverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet.

Vid behov och när det är lämpligt ska även andra myndigheter och icke-statliga aktörer involveras i arbetet.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.