Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag på åtgärder för ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Publicerad

Fredag den 31 mars överlämnades utredningen med förslag på nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer till äldreminister Åsa Regnér. Ett av förslagen är legitimation för undersköterskor. Undersköterskor spelar en mycket viktig roll i äldreomsorgen och regeringen ser det som helt avgörande att undersköterskeyrkets status stärks.

Kvalitetsplanen ska enligt förslaget genomföras under åren 2019-2034 och spänner över fyra mandatperioder. Planen ska ge vägledning, vara långsiktig och uppföljning är en central del. Insatserna som föreslås är på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen med utgångspunkt i jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.

− Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när befolkningen i Sverige blir allt äldre. För att säkra en jämlik och jämställd vård och omsorg där människor är trygga och känner delaktighet behöver vi förändra arbetssätt och organisation. Den nationella kvalitetsplanen är ett gediget utredningsarbete med förslag på hur vi långsiktigt och strategiskt ska arbeta. Frågan om hur en legitimation för undersköterskor skulle kunna utformas är komplex och regeringen ser därför positivt på att vidare utreda förutsättningarna för att genomföra en sådan förändring, säger äldreminister Åsa Regnér.

− Den som genomför kvalitetsplanen i sin helhet under fyra mandatperioder kommer att göra något unikt för vården och omsorgen om äldre personer. Det som kan ge verklig effekt för den äldre personen och utvecklingen av området är uthållighet, säger regeringens särskilde utredare Susanne Rolfner Suvanto.

Ett urval av utredningens förslag :

• Utred legitimation för undersköterskor.
• Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.
• Nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef
• Underlätta för äldre att kunna välja ett multiprofessionellt team
• Nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa.
• Nationell strategi för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag till kommunerna för innovationer.

Regeringens genomförda insatser:

• Påbörjat en historisk satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen.
• Beslutat om att det ska finnas personal tillgänglig dygnet runt på äldreboenden.
• Genomfört ett nytt investeringsstöd för att öka antalet platser på äldreboenden.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.