Förslag till utveckling av kultursamverkansmodellen skickas på remiss

Kulturdepartementet skickar i dag ut förslag till en utvecklad kultursamverkansmodell på remiss. Syftet är att utveckla samverkan och fördelningen av det statliga stödet till regional kulturverksamhet.

Kultursamverkansmodellen är en av de större kulturpolitiska reformerna som gjorts under senare år i Sverige. Landstingen har fått en större frihet men också ett ökat ansvar för fördelningen av det statliga stödet till kultur.

Syftet är bl.a. att samverkan mellan stat, landsting och kommuner ska öka och därmed skapa bättre förutsättningar för alla att skapa och ta del av kultur. I det samarbetet ska även civilsamhället och de professionella kulturskaparna involveras.

I den promemoria som nu skickas ut på remiss från Kulturdepartementet lämnas förslag och bedömningar om framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för förslag och bedömningar är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar. I promemorian föreslås bl.a. att bild- och formområdet ska kunna få stöd inom kultursamverkansmodellen, att samrådet med det civila samhället förstärks och att dialogen mellan nationella och regionala politiska företrädare utvecklas.

I budgetpropositionen för 2017, beslutades om en höjning av det statliga stödet till regional kulturverksamhet med 30 miljoner kronor per år under perioden 2017-2020 och 5 miljoner kronor årligen för läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov. Därutöver tillförs 58 miljoner kronor 2017 i syfte att stärka scenkonsten och musiken i hela landet.

Kulturdepartementet välkomnar synpunkter på förslagen fram till den 14 juni 2017.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta om Kultursamverkansmodellen

Staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Utgångpunkt tas i de nationella kulturpolitiska målen: att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Kultursamverkansmodellen innebär att varje landsting får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive län. Inför fördelningen av medel ska landstingen ta fram en kulturplan som beskriver inriktningen på den regionala kulturverksamheten. Denna kulturplan arbetas fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet.