Klart vilka som förstärker expertgrupp som utreder forskningsfusk

I december 2016 beslutade regeringen att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden skulle utökas med två ordinarie ledamöter och två ersättare. Nu har regeringen beslutat vilka som ska förordnas på de nya platserna.

Bakgrunden till utökningen är det ökade antalet ärenden om forskningsfusk som inkom från universitet och högskolor under 2016, som ett resultat av uppmärksamheten kring utredningarna kopplade till Macchiarini-skandalen vid Karolinska institutet och forskning om konstgjorda hornhinnor vid Linköpings universitet.

Regeringen har nu beslutat att förordna Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, och Göran Sandberg, professor i byggnadsmekanik vid Lunds universitet, som ledamöter samt Björn Petersson, docent i praktisk filosofi vid Lunds universitet, och Karin Sporre, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, som ersättare i Expertgruppen för oredlighet i forskning. Därmed utgörs gruppen av en ordförande och sex övriga ledamöter med vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden samt personliga ersättare för samtliga ledamöter.

– Det är oerhört viktigt att vetenskapssamhället tar frågor om möjlig oredlighet på största allvar och att Sverige har en rättssäker process kring forskningsfusk. Genom att expertgruppen nu utökas med två ledamöter och två ersättare får de bättre förutsättningar att hantera den ökade ärendemängden och bidra till att återskapa förtroendet för forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I förra veckan presenterade Oredlighetsutredningen sitt betänkande. Ett av utredningens förslag är att en ny myndighet, Oredlighetsnämnden, ska utreda misstankar om oredlighet i forskning och att Expertgruppen för oredlighet i forskning som en konsekvens av detta bör läggas ner. Förslagen skickas snart ut på remiss innan regeringen kommer att gå vidare i frågan. Den nya myndigheten kan vara på plats tidigast 1 januari 2019.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00