Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kunskapsläget om smittorisker vid HIV ska följas upp

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att följa upp hur deras kunskapsunderlag Smittsamhet vid behandlad hivinfektion har tillämpats. Myndigheten ska se över vilken betydelse underlaget har fått för hälso- och sjukvårdens insatser som rör smittoöverföring av hivinfektion.

Uppföljningen ska särskilt se över hur underlaget påverkat vilka förhållningsregler som en behandlande läkare med stöd av smittskyddslagen meddelar till en patient, samt underlagets betydelse för att bedöma riskerna för att överföra en hivinfektion vid en så kallad in vitro fertilisering (IVF).

- Kunskapen kring HIV har tagit stora steg framåt sedan de första fallen upptäcktes. I dag finns både mer kunskap om smittoriskerna och betydligt bättre behandling att få. Därför behöver vi säkerställa att den kunskap som finns verkligen tillämpas så att personer med HIV ska kunna få så bra behandling och goda liv som möjligt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström.

Folkhälsomyndigheten ska också se över vilket behov det finns att ta fram särskild information till domstolar och andra rättsvårdande myndigheter om kunskapsläget kring smittsamhet av hivinfektion vid en välfungerande behandling.

I de delar av uppdraget som berör IVF ska Folkhälsomyndigheten samråda med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska också sträva efter att involvera andra relevanta aktörer inom hivområdet för uppdraget.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 mars 2018.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00