Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Landsbygdsutveckling och fler bostäder i strandnära lägen

Publicerad

Naturvårdsverket får i uppdrag att se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, de så kallade LIS-reglerna. Myndigheten ska föreslå åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutvecklingen med särskilt fokus på bostäder i områden med god tillgång på stränder.

Reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), trädde i kraft i februari 2010 och var en del av en större reform av strandskyddet. Syftet med reglerna är att ge förutsättningar för utveckling av landsbygden samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras. Regeringen aviserade redan i höstas, i budgetpropositionen för 2017, att LIS-reglerna ska ses över. Översynen är en del av regeringens 22-punktsprogram för ökat bostadsbyggande.

– Det är dags att se över om reformen fick avsedd effekt. Sverige ska ha en levande landsbygd med möjlighet att utvecklas, samtidigt som vi har ett ansvar att skydda och bevara värdefulla naturområden. Därför behöver vi välfungerande LIS-regler, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringens uppdrag innebär att Naturvårdsverket ska se över LIS-reglerna och dess tillämpning, samt föreslå eventuella författningsändringar och andra åtgärder som behövs. Särskild fokus ska läggas på att utöka möjligheterna att bygga permanentbostäder. Attraktiva bostäder är en viktig del för landsbygdens utveckling.

– I stora delar av Sverige är det svårt både att få lån och tillstånd att bygga bostäder där folk vill bo. Det vill vi ändra på genom en översyn av strandskyddet på utvalda platser i kommuner med gott om stränder. Det går att förbättra möjligheterna att bo och leva i hela Sverige samtidigt som vi har ett starkt skydd för natur och friluftsliv, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 31 augusti 2017.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00