Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Miljonsatsning på samers hälsa

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger Västerbottens läns landsting 3 miljoner kronor för att tillsammans med Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen, Sametinget och de samiska organisationerna starta ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Kunskapsnätverket ska bland annat bidra till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som tar hänsyn till samers språk och kultur.

2015 genomförde Sametinget på regeringens uppdrag en kartläggning av den samiska befolkningens psykosociala hälsa. Kartläggningen indikerade att den samiska befolkningen har sämre eller mycket sämre hälsa än motsvarande grupper i övriga samhället. Medlen regeringen nu ger ska gå till utformandet av en långsiktig och samlad strategi för utveckling och förbättring av samers hälsosituation.

- Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Den samiska befolkningen har en sämre hälsa än motsvarande grupper i övriga samhället. För att förbättra den och minska hälsoklyftorna behöver vi kunskap och strategier för att se inom vilka områden hälso- och sjukvården kan utvecklas och anpassas till den samiska befolkningens behov, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Vi behöver fortsätta stärka det samiska folkets självbestämmande. Den psykiska hälsan är en viktig del i livet som helhet, och det här beslutet är därför en viktig del i det arbetet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Inom ramen för kunskapsnätverket ska en samlad strategi för ökad kunskap om samers hälsa tas fram. Roller, ansvar och organisation ska också klarläggas.

I arbetet ingår att utreda vilka verksamhetsfunktioner och vårdtjänster som kan utvecklas för den samiska befolkningen. Ambitionen är också att bredda och fördjupa kunskapen om samernas psykiska och somatiska hälsosituation. Av strategin ska det framgå hur kunskapsnätverket ska drivas långsiktigt av landstinget, de berörda regionerna och de samiska organisationerna, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Arbetet ska slutredovisas till regeringen senast den 31 januari 2020.

Beslutet fattades under torsdagen genom att regeringen beviljade den medelsansökan som Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Region Jämtland/Härjedalen tillsammans med Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Landsförbundet svenska samer, riksorganisation Samerna, SameÄtnam och SámiNuorra skickade in den 7 december 2016.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.