Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljonstöd ska underlätta samverkan och snabbare utskrivning från sjukhus

Publicerad

Sveriges kommuner och landsting (SKL) får efter en ansökan till regeringen 12 miljoner kronor för att stödja arbetet med att patienter som inte längre behöver sjukhusvård, men däremot annan omsorg och vård, snabbare ska skrivas ut från sjukhus. Därigenom kan vårdplatser frigöras samtidigt som patienten snabbare får komma hem när man inte längre behöver sjukhusvård.

Beslutet är relaterat till den proposition regeringen beslutade om i februari om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen som föreslås i propositionen innebär bland annat att landsting och kommuner kommer behöva anpassa sin verksamhet och fastställa nya riktlinjer för samverkan mellan berörda enheter i den slutna och öppna vården. Medlen till SKL syftar till att stödja genomförandet av den nya lagstiftningen.

– Samverkan är nyckeln för att ge både bättre omsorg och vård för den som kommer hem från ett sjukhus, och för att snabbare frigöra platser som behövs till andra patienter. Vi kan förbättra vården för den enskilde och tillgängligheten på en och samma gång, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Enligt SKL:s ansökan ska medlen fördelas till regionala stödstrukturer för dialog och utveckling samt till SKL för samordning och nationellt stöd.

Medlen ska också användas till att stödja huvudmännen i att ta fram nya överenskommelser om samverkan vid utskrivning från sjukhus, information och kommunikation och erbjuda ett nationellt stöd kring teamarbete och personcentrerad vård.
Den nya lagen i propositionen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00