Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nils Öberg ska utreda förebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Publicerad

Regeringen har utsett Nils Öberg till särskild utredare för återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Utredningens uppdrag är att analysera effekterna av insatserna samt föreslå hur arbetet med våldsutövare kan utvecklas och stärkas.

Utredningen är en del i genomförande av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som regeringen beslutade i november förra året.

− Risken för att en person som har utsatts för våld i en nära relation ska utsättas igen är mycket stor. Vi måste fokusera på våldsutövaren och det förebyggande arbetet för att förhindra att våldet uppstår och upprepas. Utredningen är ett viktigt steg i att gå från projekt till nationella program när det gäller att förebygga våldet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

− Effektivt återfallsförebyggande arbete bygger på en kombination av ingripande och stödjande åtgärder. När det gäller män som utövar våld i nära relationer behövs fler insatser som är anpassade till de varierande behov som finns i just denna målgrupp, säger Nils Öberg, regeringens särskilda utredare.

Utredningens uppdrag är att:

  • Kartlägga kunskap om verksamma metoder samt analysera verksamheter som syftar till att förebygga att våld uppstår och återupprepas.
  • Se över behov av stöd och vägledning för att utveckla återfallsförebyggande verksamhet samt lämna förslag på hur stödet kan utformas för att möjliggöra effektivisering av det arbetet.
  • Se över socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare samt analysera hälso- och sjukvårdens förutsättningar att identifiera personer som kan komma att på nytt utöva våld mot närstående och hur dessa kan få behandling för att ändra sitt beteende.
  • Främja och stärka samverkan mellan och inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättsväsendets myndigheter.
  • Ge en lägesbeskrivning av hur kommuner och ansvariga myndigheter tar hänsyn till och involverar det sociala nätverket kring våldsutövaren och den våldsutsatta i arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer.
  • Kartlägga hur säkerheten för våldsutsatta kvinnor, barn och andra närstående i våldsutövarens familj hanteras i arbetet med våldsutövare, samt överväga och föreslå åtgärder för att stödja arbetet med att stärka närståendes säkerhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Öberg generaldirektör vid Kriminalvården

Sedan 2012 är Nils Öberg generaldirektör vid Kriminalvården som under flera år har utvecklat ett kunskapsbaserat arbete med återfallsförebyggande metoder. Öberg har också en bakgrund som expeditionschef vid Justitiedepartementet.

 

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lena Karvik
Medierådgivare, generaldirektörens stab kriminalvården
Telefon 011 496 3465
Mobil 0725-059430
e-post till Lena Karvik

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

I november 2016 presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.