Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny satsning på skolforskning

Publicerad

För att öka elevers och svenska skolans måluppfyllelse behövs det mer forskning om skolans verksamhet och undervisningen i klassrummet. Regeringen har i dag beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet. Dessutom får en särskild utredare i uppdrag att presentera förslag på hur samverkan kring praktiknära forskning mellan huvudmän och lärosäten kan stärkas.

Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vila på en vetenskaplig grund. Med praktiknära forskning menas den kunskap som har direkt nytta och användbarhet i skolan. Satsningen ska bidra till att stärka den vetenskapliga grunden, elevernas måluppfyllelse och förbättra undervisningen.

– Sverige har legat efter när det kommer till att koppla ihop den senaste skolforskningen med själva undervisningspraktiken och lärarnas dagliga arbete. Det måste vi ändra på. På samma sätt som vi förväntar oss att en läkare ställer diagnos och ordinerar medicin utifrån den senaste kunskapen så ska den undervisning som barn och elever möts av i skolan vara vetenskaplig grundad, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Universitet ska bedriva forskning i klassrum med lärare och elever

Regeringen ger Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet i uppdrag att tillsammans med kommuner och friskolor initiera forskningssamarbeten som kommer att bedrivas på skolor och i klassrum. Universiteten ska tillsammans med övriga medverkande sprida resultaten av försöksverksamheten och de olika samverkansmodeller som används.

2017 satsar regeringen 15 miljoner kronor för ändamålet. För 2018 beräknas 20 miljoner kronor för satsningen och därefter 30 miljoner kronor per år. Uppdraget ska delredovisas årligen till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars under perioden 2018-2021 samt slutredovisas senast den 1 mars 2022.

Utredning om ökad samverkan kring praktiknära forskning

Regeringen har dessutom tillsatt en utredning som ska föreslå hur lärosäten som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning tillsammans med kommuner och friskolor. Utredaren ska även redogöra för befintlig samverkan kring praktiknära forskning samt redovisa vad som utgör hinder för samverkan och presentera förslag på olika modeller för att främja praktiknära skolforskning.

Cecilia Christersson, vice rektor vid Malmö högskola, utses till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017. Utredarens arbete ska ske i nära anknytning till universiteten som ansvarar för försöksverksamheten.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.