Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen föreslås få ersättning av staten

Publicerad

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska kunna få rätt till statlig ersättning. Det föreslås i en departementspromemoria som Socialdepartementet skickar ut på remiss på måndag.

Staten ska enligt förslaget betala ersättning till personer som steriliserades under könstillhörighetslagen mellan 1 juli 1972 – 30 juni 2013.

- Sterilisering som villkor för att få ändra könstillhörighet var ett uttryck för ett synsätt som samhället idag tar avstånd från och regeringen anser därför idag att det var fel att kräva detta. Det är ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp, och därför lägger vi fram de här förslagen om statlig ersättning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

För att få rätt till ersättning behöver en ansökan göras till relevant myndighet, och ansökan behöver bifallas av myndigheten. Ansökande föreslås ha rätt att överklaga besluten. Vilken myndighet som ska handlägga ersättningsansökningarna kommer regeringen att återkomma till.

En person som har fått sin ansökan bifallen föreslås ersättas med 225 000 kronor. Detta motsvarar de tidigare så kallade Ex Gratia-ersättningar till personer som steriliserats av andra skäl, men uppräknat till dagens penningsvärde.

Ansökan om ersättning ska enligt förslaget ha kommit in till myndigheten senast den 1 maj 2020.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Departementspromemorian skickas nu ut på remiss, och synpunkter ska ha inkommit till Socialdepartementet i slutet av juni 2017. Regeringen planerar en proposition våren 2018.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00