Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Projekt för sociala barn- och ungdomsvården ska förbättra socialsekreteras arbetssituation

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får en miljon kronor till utvecklingsarbete för att underlätta och effektivisera dokumentationen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Regeringen vill med detta beslut bidra till att förbättra socialtjänstens förutsättningar och stärka kommunerna i deras arbete.

- Vi vet genom den nationella samordnaren att en stor del av arbetstiden för utredande socialsekreterare går till dokumentation. Anställda och chefer uttrycker en osäkerhet kring vad som ska dokumenteras och det finns en rädsla för att göra fel. Det här utvecklingsprojektet är ett sätt att frigöra mer samtalstid med barnen så att de kan vara mer delaktiga i beslut som rör dem och förbättra de enskilda socialsekreterarnas arbetssituation, säger barnminister Åsa Regnér.

Medlen, om 1000 000 kronor, tilldelas till SKL i enlighet med deras ansökan om finansiering av utvecklingsprojekt för dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården.

En slutredovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2018.

Stärkt bemanning i socialtjänsten

Under 2016–2019 genomför regeringen, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, en satsning på stärkt bemanning och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen omfattar sammanlagt 250 000 000 kronor per år, varav 210 000 000 kronor fördelas i syfte att stärka bemanningen. De återstående 40 000 000 kronorna ska främja kompetens och stabilitet samt gå till insatser för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom området.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Nationella samordnarens uppdrag

I maj 2015 utsågs Cecilia Grefve till nationell samordnare med uppdraget att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Samordnaren besöker ett femtiotal kommuner och för en dialog om de utmaningar och möjligheter som finns för att driva på utvecklingen.

Uppdraget är av utforskande karaktär och samordnaren ska rapportera till ansvarig minister Åsa Regnér var tredje månad samt göra en slutredovisning i december 2017. Rapporten riktas till landets kommuner och berörda summerar hur socialtjänsten kan fungera på bästa sätt.