Proposition Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag på de beskattningsändringar som föranleds av den ramöverenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik som träffats mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Regeringen och de andra partierna är överens om att Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.

Energiöverenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. Överenskommelsen innebär även en sänkt beskattning av vatten- och kärnkraft i syfte att säkerställa den långsiktiga försörjningen av el.

Regeringen föreslår därför att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fasas ut till 2018, att fastighetsskatten på vattenkraftverk till 2020 stegvis sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet. Dessa skattesänkningar finansieras genom att energiskatten på el höjs för hushåll och tjänstesektor. Ändringarna föreslås ske med ett första ikraftträdande den 1 juli 2017.

Arbetet med överenskommelsens övriga delar pågår inom Regeringskansliet.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator
Thomas Sundqvist
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 22 86
e-post till Thomas Sundqvist, via registrator
Tove Berlin
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02
e-post till Tove Berlin, via registrator