Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling i Kungl. bibliotekets verksamhet ska utredas

Regeringen har i dag beslutat att utöka Forskningsdatautredningens uppdrag för att säkerställa att Kungl. bibliotekets funktion som forskningsresurs ska kunna fortsätta på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt när EU:s dataskyddsförordning börjar gälla 2018.

Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och arkiv för ljud och bilddokument och rörliga bilder. Myndigheten ska förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet och dokument för elektronisk återgivning. Biblioteket är en viktig resurs för bland annat humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och verksamheten bidrar till att främja den svenska forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur.

I juli 2016 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, som kommer att gälla direkt som lag i alla medlemsstater från den 25 maj 2018 och ersätta personuppgiftslagen (PUL).

Utredaren får nu genom ett tilläggsdirektiv även i uppdrag att analysera vilket rättsligt stöd som finns i EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets verksamhet och vilka kompletterande bestämmelser som kan behövas för att en ändamålsenlig behandling av personuppgifter ska kunna ske även när dataskyddsförordningen börjar gälla samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. I uppdraget ingår även att lämna de författningsförslag som behövs. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 13 oktober 2017.

– Kungl. bibliotekets verksamhet är av stort allmänt intresse. Eftersom de hanterar material som innehåller mycket personuppgifter är det viktigt att säkerställa att deras funktion som forskningsresurs och nationalbibliotek inte drabbas negativt av EU:s dataskyddsförordning, så att materialet kan fortsätta användas av forskare och andra samtidigt som den enskildes integritet skyddas, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00