Regeringen föreslår att Riksbankens finansiella oberoende stärks

Finansdepartementet remitterar idag ett förslag som innebär att Riksbankens finansiella oberoende stärks genom att en målsatt nivå för det egna kapitalet fastställs i lag. Förslaget innehåller även regler för hur Riksbanken ska återkapitaliseras och hur vinstutdelningar till staten får ske. Vidare förtydligas att förtida upplåning till valutareserven endast får ske när synnerliga skäl finns. Förslaget ligger i linje med finansutskottets betänkande från juni 2016 som samtliga partier i riksdagen stod bakom.

Finansdepartementet remitterar idag ett förslag som innebär att Riksbanken endast ska dela ut pengar till staten om det egna kapitalet överstiger 60 miljarder kronor. Nivån kommer att räknas upp med inflationen för att säkerställa att Riksbanken inte heller i framtiden är beroende av anslag från riksdagen. Kapitalet kan placeras på sådant sätt att Riksbanken med god marginal kan täcka sina kostnader och detta stärker Riksbankens oberoende.

- Frågan kring Riksbankens finansiella oberoende har i nästan två decennier varit en outlöst fråga och utretts flera gånger. Jag är glad över att vi nu, med ett brett stöd i riksdagen, kan presentera ett förslag som åtgärdar detta, säger finansminister Magdalena Andersson.

Promemorian innehåller även förslag på reglering kring hur upplåning till valutareserven får ske. Valutareservens roll har över tid minskat då Sverige sedan länge har en rörlig växelkurs. I krissituationer kan det dock uppkomma ett behov av att bistå den finansiella marknaden med likviditet i utländsk valuta. Riksbanken ska då ha möjlighet att låna upp utländsk valuta via Riksgäldskontoret. Riksbanken ska däremot inte ha en fri dragningsrätt på statsskulden i syfte att utöka sin valutareserv.

- Storleken på Sveriges statsskuld ska beslutas av Sveriges riksdag. Förslaget innebär att Riksbanken ska återbetala valutalån motsvarande fem procent av Sveriges BNP, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Allt eftersom de statsobligationer som getts ut för att finansiera valutareserven förfaller kommer de utländska tillgångarna att avyttras. Detta medför att skattebetalarnas kostnad för statsskulden kommer minska med ca en halv miljard kronor årligen. Förfallen innebär att den svenska statsskulden minskar med 20 procent över tid.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Hagberg
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 39 30