Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen främjar företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att bevilja Stiftelsen Arbetsforums ansökan om medel för att främja kompetensförsörjningen inom företagshälsovården. Insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas och slits ut är nödvändiga. Alla som jobbar i Sverige ska ha möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv.

Trots att sjukfrånvaron steg och anmälningarna av arbetsskador och arbetssjukdomar ökade under den förra mandatperioden genomförde den tidigare regeringen en systematisk nedrustning inom arbetsmiljöområdet. För att vända den negativa utvecklingen har regeringen föreslagit en rejäl förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöpolitiken med över 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden. Regeringen har även antagit en ny arbets­miljöstrategi för det moderna arbetslivet. Sammanfattningsvis syftar regeringens arbetsmiljöpolitik till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet.

Inom en tioårsperiod har antalet företagsläkare nästintill halverats och behovet av fler läkare med specialitet i arbetsmedicin är stort. För att få fler läkare att utbilda sig inom tilläggsspecialiteten arbetsmedicin har regeringen avsatt 10 mnkr i budgetpropositionen 2017 för stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

Regeringen har i dag beslutat att bevilja Stiftelsen Arbetslivsforum ca 9,9 mnkr i medel under 2017. Det föreslagna projektet för 2017 är en fortsättning på det projekt som regeringen beviljade medel för under 2016. Projektet har utformat en modell för administration och organisering av utbildning för läkare med tilläggsspecialiteten arbetsmedicin samt utbildat läkare i specialiteten.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.