Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter

Publicerad

Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger i en promemoria som nu skickas ut på remiss. Syftet är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger får en fördjupad och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och därmed bättre förmåga att anpassa lärmiljön utifrån elevens förutsättningar.

Drygt fem procent av Sveriges barn och unga har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket kan innebära att en till två elever i en klass kan ha diagnosen ADHD, autismspektrumtillstånd (tidigare kallat Aspergers syndrom) eller Tourettes syndrom. Ofta förekommer diagnoserna i kombinationer och de kan i sin tur samvariera med andra funktionsnedsättningar och en mer allmän inlärningsproblematik. Utöver detta finns även elever med liknande svårigheter som inte är diagnostiserade.

En rad rapporter och studier har visat att det finns ett behov av ökad och breddad kompetens i skolan om elever med neuropsykiatriska svårigheter, och det råder nästan total enighet bland skolexperter att speciallärare och specialpedagoger bör få en fördjupad kompetens för att bli bättre rustade att möta dessa elevers behov.

I promemorian föreslås därför att det införs två nya examensmål för speciallärarexamen och för specialpedagogexamen som tydliggör att studenterna ska nå fördjupad kunskap och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter. Dessutom föreslås att ett examensmål för speciallärarexamen justeras.

– Alla barn behöver bli sedda och få det stöd de behöver i skolan. Genom dessa förslag stärks den specialpedagogiska kompetensen och elever med neuropsykiatriska svårigheter kommer att kunna mötas på ett bättre sätt i den svenska skolan, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

De nya inslagen i utbildningarna bör kunna få en omfattning motsvarande 15 högskolepoäng, men det totala antalet högskolepoäng kommer inte att öka. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00