Skyddet för forskningsresultat ska utredas

Nyligen beslutade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att ge en utredare i uppdrag att genomföra en översyn av skyddet för forskningsresultat. Syftet är att se över om detta skydd behöver stärkas för att undanröja hinder för nya innovationer.

Forskningsresultat finansierade med offentliga medel ska vara tillgängliga för andra forskare och för allmänheten. Digitaliseringen innebär stora möjligheter att tillgängliggöra fakta och forskning, men det finns också risker som bör beaktas. Ett för tidigt offentliggörande av forskningsresultat kan vara ett hinder för innovationsverksamhet och minska möjligheterna att patentera uppfinningar baserade på forskningen. Det är därför viktigt att säkerställa att det finns en balans mellan behovet av tillgänglighet och skyddet för forskningsresultat och innovationsidéer.

– Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och då måste svenska universitet och högskolor vara attraktiva samarbetspartners för företag och internationella aktörer i innovationsverksamhet. Vi måste därför se över om skyddet för forskningsresultat behöver förstärkas, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Utredaren Sigurd Heuman, f. lagman vid Helsingborgs tingsrätt, ska bistå Utbildningsdepartementet med att se över den sekretessreglering som gäller för forskning och om skyddet för forskningsresultat bör stärkas. Utredaren ska bland annat undersöka om det bör finnas utökade möjligheter att sekretessbelägga forskningsresultat fram till dess att publicering sker eller resultaten skyddas immaterialrättsligt. Utredaren ska även analysera om det finns ett behov av att skydda information om affärsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som lämnas i en ansökan om forskningsfinansiering till en myndighet.

Utredaren ges också möjlighet att ta upp andra närliggande frågor om sekretess som aktualiseras under utredningsarbetet. En avvägning ska göras mellan sekretessintresset och behovet av insyn i forskningsverksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 29 december 2017.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00