Innehållet publicerades under perioden

-

Statskontoret ska analysera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Regeringen har i dag beslutat om att ge Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). MUCF har fått nya uppgifter under senare år och därför behövs en fördjupad analys av myndigheten. Bland annat ska analysen ge underlag för att förenkla styrningen av MUCF.

Myndigheten har, genom sin uppgift att fördela statsbidrag till olika organisationer inom det civila samhället, en roll inom politikområden såsom demokrati, diskriminering, jämställdhet samt nyanländas etablering. Inom MUCF pågår ett arbete med att utveckla verksamheten att bevilja statsbidrag. Det är angeläget att verksamheten är effektiv och håller en hög kvalitet.

– En myndighetsanalys breddar regeringens beslutsunderlag och ger förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning. Den kan även skapa ytterligare underlag för myndighetens ledning att vidareutveckla verksamheten, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

MUCF är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås, huvudsakligen genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt fördela statsbidrag.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 29 september 2017.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00