Studiestartsstöd ska öka rekryteringen till studier för personer med kort utbildning

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett nytt rekryterande studiestöd. Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stora utbildningsbehov. Genom detta stärks deras möjligheter på arbetsmarknaden.

 Möjligheten till utbildning är avgörande för både enskildas utveckling och arbetsmarknadsutsikter, för att arbetsmarknaden ska fungera väl och för samhällets kompetensförsörjning. Trots att det svenska studiestödet är mycket förmånligt finns det ett stort antal personer med kort utbildning och stora utbildningsbehov som inte tar steget till studier. Syftet med studiestartsstödet är att underlätta rekryteringen av personer i åldern 25-56 år med kort tidigare utbildning som behöver inleda sina studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

– Personer med kort utbildning löper betydligt högre risk för arbetslöshet än de med högre utbildning. Genom studiestartsstödet kommer cirka 15 000 – 20 000 vuxna årligen att ges möjlighet att studera och därmed stärka sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Stödet föreslås vara ett bidrag på cirka 9 200 kronor per studiemånad och den som har barn kan även få tilläggsbidrag. Studiestartsstödet ska kunna ges i högst 50 veckor vid heltidsstudier, därefter kan den studerande övergå till arbetsmarknaden eller fortsätta sina studier med studiemedel.

För att stödet ska bli effektivt och nå dem med störst utbildningsbehov ska studiestartsstödet kunna användas inom ramen för kommunernas uppdrag att verka för att vuxna deltar i utbildning. Kommunen föreslås fatta beslut om vem som har rätt till studiestartsstöd, det beslutet grundas bland annat på utbildningsbakgrund och utbildningsbehov. På det sättet kan kommunerna i vägledningssamtal med personer i målgruppen lämna information om antagning och studieekonomiska förutsättningar vilket kommer att underlätta rekryteringen till studier. Beslut om övriga förutsättningar ska fattas av CSN som även ansvarar för att betala ut studiestartsstödet.

Satsningen är en viktig del av kunskapslyftet, regeringens utbildningssatsning för vuxna som inleddes 2015. Kunskapslyftet är centralt för regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det nya studiestartsstödet föreslås träda i kraft den 2 juli 2017.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00