Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Utredning om förbättrat skydd för säkerhetskänsliga verksamheter

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över säkerhetsskyddslagen och föreslå åtgärder för att förbättra skyddet för de allra mest skyddsvärda verksamheterna. Beslutet att tillsätta utredningen är i linje med regeringens slutsatser i den nationella säkerhetsstrategin.

Som Säkerhetspolisen nu senast i sin årsbok för 2016 har konstaterat finns brister i säkerhetsskyddsarbetet hos offentliga och enskilda aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen har bland annat uppmärksammat säkerhetsproblem när myndigheter använt sig av utkontraktering för säkerhetskänslig verksamhet, så kallad outsourcing. Sådana situationer kan också uppstå när offentliga aktörer eller företag planerar att hyra ut eller sälja verksamhet eller egendom som har stor betydelse för totalförsvaret eller för Sveriges säkerhet i övrigt. Säkerhetsskyddslagens bestämmelser behöver därför anpassas och skärpas i detta avseende.

Utredaren ska kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, till exempel tillståndsprövning. I uppdraget ingår även att föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagen och hur en ändamålsenlig tillsyn ska se ut framöver.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2018.