Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredningar föreslår inrättande av ett nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Publicerad

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. I samband med den arbetsmiljöstrategi som regeringen presenterade förra året tillsattes två utredningar. I dag överlämnade utredningarna sina betänkanden till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Ladda ner:

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

Arbetsförhållanden har stor betydelse för utvecklingen av hälsa, lönsamhet och välstånd. För att fler ska kunna arbeta längre måste arbetsförhållandena utformas så att människor inte slits ut i förtid. Det handlar också om att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron. Det är därför viktigt att det arbetsmiljöarbete som görs bygger på gedigen kunskap och vetenskaplig grund. Det saknas i dag en samlande aktör för kunskapsområdet. Det saknas även en aktör som utvärderar effekterna av den förda politiken inom arbetsmiljöområdet så som det finns på andra områden.

Utredaren Maria Stanfors fick därför regeringens uppdrag att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas.

Utredningen föreslår att ett nationellt arbetsmiljöcentrum inrättas och att centrumet ska ha som uppgift att samla in och sprida kunskap om arbetsmiljö, samt bidra till kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Centrumet ska på olika sätt verka för att forskningsbaserad kunskap blir mer tillgänglig och kommer till nytta i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Utredningen föreslår vidare att centrumet ska utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken och dess effekter och att verksamheten ska ha särskild tyngdpunkt på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher och arbetsplatser. Centrumet ska även stärka Sveriges internationella engagemang i arbetsmiljöfrågor.

SOU 2017:28 Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Det moderna arbetslivet medför nya utmaningar samtidigt som mer traditionella arbetsmiljöproblem kvarstår. Nya sätt att organisera arbetet gör det svårare än tidigare att definiera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid framtagandet av regeringens arbetsmiljöstrategi identifierades några frågor där ändringar i arbetsmiljöreglerna kan behöva göras för att lagen ska svara mot de utmaningar som det moderna arbetslivet ställer. Utredaren Kurt Eriksson fick därför i uppdrag att kartlägga förekommande former för arbete och analysera om bestämmelserna om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga. I uppdraget ingick också att se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.

Utredningen konstaterar att arbetsmarknaden är under förändring och att det är viktigt att bevaka utmaningarna som förändringen för med sig i form av bland annat oklar ansvarsfördelning och delvis förändrad struktur på arbetsmarknaden. Det kan också finnas skäl att undersöka hur arbetsmiljöregelverket är utformat ur ett genusperspektiv, att se över samordningsansvaret och att överväga ett utökat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombuden har en viktig roll i att uppmärksamma arbetsmiljörisker när det gäller arbetsställen som saknar ett organiserat lokalt skyddsarbete i form av lokala skyddsombud eller skyddskommittéer. Så kan till exempel vara fallet när det gäller rörliga eller tillfälliga arbetsplatser och branscher med allmänt stor omsättning av anställda. Utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem, men där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med fackförbundet. Fortfarande ska dock gälla att det inte finns skyddskommitté på arbetsstället

SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Stanfors
Särskild utredare, Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (A 2016:02)
Mobil 073-087 77 93
Kurt Eriksson
Särskild utredare, Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01)
Mobil 070-513 76 53
e-post till Kurt Eriksson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin har utformats kring tre prioriterade områden: Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, Ett hållbart arbetsliv samt Psykosocial arbetsmiljö.