Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

Publicerad

Regeringen har beslutat om En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Regeringen satsar sammanlagt 100 miljoner kronor på en extra cykelsatsning under 2016-2017.

 • Infrastrukturministern framför en powerpoint

  Infrastrukturminister Anna Johansson presenterar en första nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling på Dome of Visions, KTH.

  Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet

 • Infrastrukturministern framför en powerpoint

  "Cykling bidrar till att minska resandets miljöpåverkan, trängsel i tätort och bidrar till en bättre folkhälsa"

  Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet

 • Aktörer från branschen står och diskuterar strategin tillsammans med infrastrukturministern

  Fr v: Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, infrastrukturminister Anna Johansson, Svante Hagman Chef NCC Infrastructure, Madelene Håkansson, trafikplanerare Gävle kommun samt Tove Jägerhök, landskapsarkitekt White.

  Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet

– Cykling är ett transportslag som är bra på så många sätt. Ökad cykling bidrar till bättre folkhälsa, bättre stadsmiljöer och hållbara transporter. Regeringen vill att fler ska cykla. Därför har vi beslutat om den första nationella cykelstrategin. Cykelstrategin är ett viktigt verktyg och ett avstamp för det fortsatta arbetet, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En viktig utgångspunkt i strategin är cyklisterna. Cyklister är inte en enhetlig grupp med lika resvanor, behov och förutsättningar utan kvinnor och män samt flickor och pojkar i olika åldrar och faser i livsskedet som använder cykeln på olika sätt och i olika syften.

Den nationella cykelstrategin är den första i sitt slag, och har som övergripande syfte att främja en ökad och säker cykling. Strategin ger uttryck för regeringens ambitioner inom cykling och strategin är en plattform för det fortsatta gemensamma arbetet. Det handlar om att förstärka positiva trender inom cykling samt om att få fler att ändra sina vanor till att börja cykla. Strategin har fokus på bland annat fler cykelvänliga kommuner, ökade kunskaper om olika grupper av cyklister, högre prioritet för cykeltrafik i samhällsplaneringen, fler demonstrationsprojekt, en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur, anpassad drift och underhåll samt ökad fysisk aktivitet. I anslutning till strategin bereds nu ett antal uppdrag för ökad och säker cykling. Regeringen har i samband med beslut om strategin även fattat beslut om två specifika uppdrag:

 • Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att med berörda aktörer ta fram en enhetlig metod för mätningar av cykeltrafik på lokal respektive regional nivå samt lämna förslag på hur man kan främja en enhetlig tillämpning.

 • Regeringen beslutar att Trafikverket får i uppdrag att under 2017 fördela 9 miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling.

Parallellt med arbetet med strategin har det inom Regeringskansliet skett en översyn av regler med betydelse för cykling. Regeringen avser att remittera flera överväganden om regeländringar till exempel att cyklister över 15 år får köra på körbanan även om det finns cykelbana samt möjligheten att genom en ändring i trafikförordningen låta kommuner inrätta särskilda cykelgator.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.