Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fler sommarjobb för unga och effektivare etablering av nyanlända

Publicerad

I samband med vårändringsbudgeten för 2017 satsar regeringen på att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. 105 miljoner kronor avsätts till kommunerna för att skapa sommarjobb till unga. Regeringen avser även att förstärka nyanlända invandrares etablering på svenska arbetsmarknaden. Vårändringsbudgeten för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Satsning på sommarjobb för unga

Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv i långtidsarbetslöshet. Därför är en av regeringens viktigaste frågor att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten bland unga har nu nått den lägsta nivån på 13 år. Nu fortsätter regeringen arbetet med att sänka arbetslösheten och varaktigt stärka ungas position på arbetsmarknaden.

105 miljoner avsätts för sommarjobb

Regeringen har i samband med vårpropositionen kommit överens med Vänsterpartiet om att avsätta 105 miljoner kronor för att skapa sommarjobb för ungdomar i kommunerna.

Ett sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet och ett sätt att knyta kontakter och förbereda sig för fortsatt deltagande på arbetsmarknaden. Satsningen riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio och till de som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand, till exempel ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning, ska prioriteras.

Pengarna ska fördelas till kommunerna via Arbetsförmedlingen med kraven att detta inte påverkar tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

Artikel: Satsning på sommarjobb för unga

Ett hållbart mottagande och en effektivare etablering

Arbete är nyckeln till nyanländas etablering och att korta vägen till jobb för nyanlända står fortsatt högt på regeringens dagordning. Regeringen har under mandatperioden genomfört en rad åtgärder för att förbättra och påskynda etableringen genom att skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Regeringen har också vidtagit en rad åtgärder för att skapa ordning och reda i våra system för ett hållbart mottagande.

Ersättning för insatser till vissa nyanlända invandrare

Från den 1 januari 2018 föreslår regeringen att regelverket för etableringsinsatser i större utsträckning ska harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken. Regelverket för nyanlända inom etableringsuppdraget ska bli mer likt det som gäller för övriga arbetssökande. Syftet med det nya regelverket är att minska onödig administration och skapa förutsättningar för ökad flexibilitet och effektivitet i etableringen. Detta bör på sikt kunna leda till en bättre etablering för individen. Det framgår av den proposition som regeringen överlämnade till riksdagen den 6 april 2017.

Pressmeddelande: Samma krav ska gälla för nyanlända som för övriga arbetssökande

Som ett led i detta bör även finansieringen av insatser inom etableringsuppdraget samlas med finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska programmen. I vårpropositionen föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som avser etableringsuppdraget och som finansieras från anslaget 1:4 Ersättning för insatser för nyanlända invandrare under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanländas etablering flyttas till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Handläggning av etableringsinsatser

I propositionen Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, prop. 2016/17:175 som regeringen överlämnade till riksdagen den 6 april 2017 görs bedömningen att Försäkringskassan bör ta över handläggningen av etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen i likhet med den ansvarsfördelning som gäller mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inom arbetsmarknadspolitiken i övrigt.

Prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Regeringen föreslår därför i den ekonomiska vårpropositionen att verksamheten som avser handläggningen av etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och som finansieras från anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader under utgiftsområde 14 flyttas till utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2018 med förslag till ändringar av utgiftsramar och anslag.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Vårbudgeten 2017

Den 18 april 2017 lämnade regeringen 2017 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen.