Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommunalråd får möjlighet till föräldraledighet – beslut om moderniserad kommunallag

Publicerad

Regeringen kommer överlämna en proposition till riksdagen om en ny kommunallag med förslag om att kommunal- och landstingsråd ska få möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna. Propositionen innehåller även förslag till en tydligare ansvarsfördelning, ett moderniserat språk och en mer sammanhållen struktur för att kommuner och landsting ska bättre kunna bemöta framtida samhällsutmaningar.

- Med den nya översynen av kommunalagen gör vi nu ett antal förändringar och anpassar lagen till den tid vi lever i. Dagens beslut ger kommunalråd och landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga. En möjlighet som tidigare inte funnits, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Kommunallagen är en ramlag som reglerar kommuners och landstings befogenheter och organisation. Tyngdpunkten i kommunallagen ligger på reglering av de kommunala organen b.la. hur ledamöter väljs och hur beslut bereds och fattas. Lagen innehåller alltså regler om kommuners och landstings tillvägagångssätt. Nuvarande kommunallag är från 1992 och har korrigerats ca 50 gånger sedan dess, men någon hel översyn har inte gjorts.

Kommunallagen är en viktig del i det organisatoriska ramverket för kommuner och landsting, genom förslaget vill regeringen förbättra kommuners förutsättningar att möta framtida samhällsförändringar.

Den nya kommunallagen innehåller bl.a. följande förändringar:

  • Fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen.
  • Kommunal- och landstingsråd ska få möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna.
  • Varje kommun och landsting ska ha en direktör som har en ledande ställning bland de anställda och är chef för förvaltningen under styrelsen.
  • Den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad och finnas på kommuners och landstings webbplats.
  • Det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium.
  • De sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks genom yttranderätt i fullmäktige.

Lagen och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00