Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe

Publicerad

Idag antar regeringen en ny femårig strategi för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe. Sverige har en lång och nära relation till det zimbabwiska folket, som möjliggör ett viktigt svenskt aktörskap trots en allvarlig pågående politisk och ekonomisk kris i landet. Engagemanget sker genom samarbete med en bredd av olika aktörer på områden där Sverige kan bidra till positiv förändring.

Zimbabwe har på senare år sett stora försämringar av den utveckling som uppnåddes fram till millennieskiftet. Det finns också en lång historia av allvarliga människorättsövergrepp och utbredd straffrihet. Respekten för mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning uppvisar fortsatt betydande brister. Sverige förstärker därför sitt engagemang för att främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och politiskt utrymme i Zimbabwe. Sverige arbetar bland annat för att se till att fler zimbabwier har tillgång till rättshjälp och för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, samt främjar aktivt yttrandefriheten genom stöd till oberoende media.

- Det är strategiskt viktigt att finnas på plats i Zimbabwe och att stärka civilsamhället för en framtida demokratisk utveckling. Här kan Sverige göra skillnad, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Den nya strategin inkluderar också ett nytt område – försörjning, miljö, klimat och energi. Ohållbar naturresursanvändning i kombination med ett stort beroende av jordbruk gör den fattiga landsbygdsbefolkningen i Zimbabwe särskilt sårbar för klimatförändringar och naturkatastrofer.

- Miljö- och klimatutmaningarna i Zimbabwe har en stor påverkan på utvecklingen och riskerar att urholka de framsteg som uppnåtts. Det svenska biståndet kommer därför att arbeta för att stärka motståndskraften, säger Isabella Lövin.

Sverige fortsätter arbetet på hälsoområdet, inte minst avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och med fokus på kvinnor, barn och unga. Stöd utgår till de mest utsatta grupperna i samhället och bland annat för att värna barns rättigheter.

Den nya strategin innebär en ökning av det årliga stödet från ca 200 miljoner kronor till i snitt 300 miljoner kronor. Ökningen motiveras av behoven i landet och för att resurssätta det nya området, med bibehållet engagemang inom mänskliga rättigheter och demokrati respektive hälsa.

De tre prioriterade områdena för det svenska biståndet till Zimbabwe 2017-2021 är:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.
  • Jämlik hälsa.
  • Försörjning, miljö, klimat och energi.

Det svenska utvecklingssamarbetet till Zimbabwe kanaliseras fortsatt via multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer. Ett direkt samarbete med den zimbabwiska regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet är inte aktuellt förrän politiska och ekonomiska reformer genomförts i landet.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.