Stadieindelad timplan ska öka jämlikheten i grundsärskolan

Regeringen har i dag beslutat om att ge Skolverket i uppdrag att förbereda förslag till nya timplaner för bland annat grundsärskolan. Syftet med en stadieindelad timplan är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till och därmed bidra till en mer jämlik skola.

Studier visar att den nuvarande timplanen ger upphov till problem med bristande likvärdighet. Det förekommer stora variationer mellan olika skolor i hur mycket undervisningstid elever får inom olika ämnen.

Stadieindelade timplaner skapar fler naturliga avstämningstillfällen och kan bidra till en bättre uppföljning av att eleverna får den tid som anges i timplanerna. Stadieindelade timplaner kan också förväntas bidra till att skolbyten inte riskerar att i samma utsträckning orsaka att eleverna går miste om undervisningstimmar eller medföra extrastudier.

Uppdraget till Skolverket handlar bland annat om att ta fram förslag till nya timplaner för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, där antalet timmar för de olika ämnena ska fördelas för låg-, mellan- och högstadiet. Detta ska redovisas senast den 1 april 2018.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling