Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Trafikanalys får i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av farledsavgiften

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfarsverkets föreslagna ändringar i farledsavgifterna. Trafikanalys får, inom ramen för nuvarande självfinansieringsprincip, komma med förslag på justeringar för att nå bättre miljö- och klimatnytta samt underlätta målet att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart.

Sjöfartsverket är ett affärsverk och finansieras huvudsakligen av de avgifter som handelssjöfarten betalar. För att säkerställa att Sjöfartsverket har en ekonomi i balans senast den 31 december 2017 gav regeringen verket i uppdrag att utarbeta en ny avgiftsmodell. Sjöfarsverkets viktigaste intäkter är farleds- och lotsavgifter. Trafikanalys får nu i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av de föreslagna ändringarna i farledsavgifterna.

– Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs att vi gemensamt arbetar aktivt för att minska utsläppen. En del i arbetet är att transporter måste användas på ett smartare och mer effektivt sätt, till exempel att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2017.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00