Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som förtydligar vilka tvångsåtgärder polisen får vidta när avvisnings- och utvisningsbeslut ska verkställas.

Justitieombudsmannen har ifrågasatt om det finns ett tydligt lagstöd för polisen att använda tvångsåtgärder när avvisnings- och utvisningsbeslut verkställs. Regeringen föreslår därför att reglerna förtydligas så att det framgår vilka tvångsåtgärder som polisen får använda.

Ytterligare förslag som lämnas i lagrådsremissen är att:

  • Polismyndigheten alltid ska vara verkställande myndighet vid ny verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och att de ska kunna återlämna ett ärende om verkställighet till Migrationsverket om det visar sig att det finns förutsättningar för ett frivilligt återvändande.
  • Polismyndigheten ska ha samma förutsättningar som Migrationsverket att ta ett barn i förvar när det är sannolikt att en avvisning kan verkställas omedelbart eller när det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett sådant beslut.
  • För andra än barn ska den tid som en förvarstagen får placeras i en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller en polisarrest av så kallade transporttekniska skäl förlängas. En sådan placering ska kunna pågå upp till tre dygn.
  • Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att ta hand om en utlännings pass enligt lagen om särskild utlänningskontroll, till exempel vid befarade terroristbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh