Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Regeringen bedömer att arbetet för att nå miljömålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver fortsätta. Kontrollstation 2016 visar att viktiga insatser för att nå målen har genomförts. Vissa mål har uppnåtts, men kompletterande åtgärder är nödvändiga för att nå andra mål.

Målen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster är så kallade etappmål i det svenska miljömålssystemet. Regeringen har beslutat om sammanlagt tio sådana mål. En strategi för att nå etappmålen lades fram i en proposition som antogs av riksdagen 2014. I dag fastställde regeringen den rapport som utgör kontrollstationen.

– Miljömålen ska nås och det är en gemensam uppgift för hela regeringen. Genomförande av nödvändiga insatser måste fortsatt integreras i de politikområden och utgiftsområden där drivkrafterna och lösningarna på miljöproblemen finns, säger miljöminister Karolina Skog.

Etappmålen handlar bland annat om att integrera värdet av ekosystemtjänster i samhället, att skydda värdefull natur som skogar, hav, sötvatten och våtmarker, att rädda hotade arter och om att miljöanpassa skogbruket. Det finns även mål om så kallade invasiva främmande arter och om hur vi ska bevara våra arters genetiska mångfald.

En viktig insats som regeringen har gjort för att nå målen är att kraftigt förstärka resurserna för skydda natur. Andra satsningar är att initiera uppbyggandet av en grön infrastruktur där även tätortsnära natur ska ingå samt att lyfta fram värdet av ekosystemtjänster.

Hela rapporten publiceras inom kort i form av en departementsskrivelse.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator