Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen

En aktiv arbetsmarknadspolitik med insatser som leder till arbete eller studier kräver en välfungerande Arbetsförmedling. Myndigheten har under lång tid haft problem med stora outnyttjade medel och låga resultat som följd. Vid en pressträff i Rosenbad presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i dag åtgärder för förbättrade resultat inom arbetsmarknadspolitiken.

Ladda ner:

Sedan regeringen tillträdde har 200 000 fler människor kommit i arbete. Ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt, och ligger på sin lägsta nivå på 13 år och antalet arbetslösa har minskat med 55 000 personer. Sysselsättningen bland utrikes födda är den högsta någonsin sedan SCB började mäta.

Trots en god utveckling på den svenska arbetsmarknaden kvarstår en rad problem. Av de inskrivna på Arbetsförmedlingen är idag cirka 70 procent personer som tillhör utsatta grupper. Fler arbetslösa behöver komma i arbete eller påbörja utbildning som för dem närmare arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa måste ges meningsfulla insatser, utbildning eller subventionerade anställningar som ger möjlighet att komma tillbaka i arbete.

Arbetsförmedlingen har en central roll i arbetet med att nå en bättre fungerande arbetsmarknad. Myndigheten har dock inom flera områden inte levererat tillräckliga resultat. Trots att riktiga och viktiga förändringsarbeten pågår på Arbetsförmedlingen går resultatförbättringarna alltför långsamt.

Många kommuner är beredda att ta ett större ansvar för en bättre fungerande arbetsmarknad men anser sig inte kunna göra det. Arbetsförmedlingen behöver ha nära kontakt med medborgare och samarbetspartners genom en fysisk närvaro på rätt platser i landet, särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet, många nyanlända och i utsatta stadsdelar.

Att Arbetsförmedlingens regionala koppling är svag har pekats ut som en brist av många kommuner, privata arbetsgivare och andra aktörer. Det behövs nationella och regionala lösningar för kompetensförsörjning och arbetsgivarkontakter.

Resultaten av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen är i dag fortsatt låga, i ett historiskt perspektiv, även om resultaten har förbättrats sedan regeringen tillträdde.

Mot bakgrund av detta presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en rad insatser på en pressträff idag.

Regeringens åtgärder för förbättrade resultat:

  • Förbättra möjligheterna för kommunerna att medverka i arbetsmarknadspolitiken – eventuellt behov av lagändring ska ses över.
  • Regeringen ger Arbetsförmedlingen ett uppdrag om att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i landet med fokus på utsatta stadsdelar och kommuner med långtidsarbetslöshet.
  • Regeringen avser att i tilläggsdirektiv ge Arbetsmarknadsutredningen ett preciserat uppdrag att analysera och föreslå hur den statliga arbetsmarknadspolitiken bör samverka med arbetsgivare och branschorganisationer på regional och nationell nivå.
  • Regeringen avser att i tilläggsdirektiv ge Arbetsmarknadsutredningen i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur arbetsmarknadsutbildningarna bättre fyller sitt syfte.
  • Statskontoret får ett fortsatt uppdrag att se över om Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete ger resultat.
  • Överdirektör utses för Arbetsförmedlingen.

Regeringen avser även att i tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen hantera riksdagens tillkännagivande om att lämna förslag på hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer samt hur det statliga åtagandet i övrigt bör organiseras.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Arbetsmarknadsutredningen

Regeringen gav i juni 2016 en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av hur statens åtagande på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att så effektivt som möjligt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.