Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Bättre miljö och fler bostäder på landsbygden efter påstötning från kommuner

Publicerad

Sommaren 2016 inkom ett brev till bostadsministern om att VA-lagen behöver justeras då dagens ordning på ett olyckligt sätt försvårar för nybyggnation, inte minst på landsbygden. Kommunpolitiker från hela landet och från flera partier har uppmärksammat mig som bostadsminister på problemen. Kristdemokraten Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta hade samlat kommunpolitikerna. De vittnade också om att den förra regeringen inte agerat, trots påstötningar.

Idag beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska se över hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras så att det inte alltid är kommunen som ska ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Ibland blir det billigare både för kommunen och för fastighetsägarna att fastighetsägarna går samman och skapar en så kallad gemensamhetsanläggning. Som lagen ser ut idag saknas incitament för fastighetsägarna att ordna VA genom samverkan mellan fastighetsägarna. En mer flexibel lagstiftning kan ge mer optimala och kostnadseffektiva lösningar både för fastighetsägaren och för kommunen.

- Som bostadsminister är jag idag glad att vi i regeringen beslutat att tillsätta en utredning som snabbt ska föreslå förändringar utifrån den problembeskrivning som kommunpolitikerna delgivit regeringen. Det kommer möjliggöra för fler bostäder på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

- Små avlopp som inte renas kan skapa stora problem för våra sjöar och vattendrag. Vi måste öka takten i att reparera och byta ut små avlopp, säger miljöminister Karolina Skog.

Utredaren ska undersöka om lagen om allmänna vattentjänster kan stimulera nybyggnation genom att ge incitament för fastighetsägare på landsbygden att ordna VA genom samverkan mellan fastighetsägarna.

Kostnaden för att ordna vattentjänster för fastigheter på landsbygderna upplevs av kommunerna som betydande. Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster upplevs därför av vissa kommuner som ett hinder för nybyggnation på landsbygderna. En annan konsekvens av kostnaden för att ordna VA på landsbygderna är, enligt vad regeringen erfarit, att kommuner avstår från att ålägga fastighetsägare att åtgärda avlopp i områden där man planerar att ansluta till ett verksamhetsområde. Skälet är att fastighetsägaren ska slippa betala en anläggning som inte behövs när kommunens anslutning är klar. För den enskilda fastighetsägaren kan det bli billigare att ordna VA genom en enskild lösning eller samverkan mellan fastighetsägare, jämfört med att ansluta sig till kommunalt VA. Så som lagen ser ut i dag saknas dock incitament för fastighetsägarna att ordna VA genom samverkan mellan fastighetsägarna.

I syfte att kostnadseffektivt minska utsläppen från små avlopp bör alternativ till den kommunala skyldigheten att ordna allmänna vattentjänster i större sammanhang utredas. Alternativ som bör undersökas är möjligheten för kommunen att besluta om så kallad VA-samverkan och möjligheten att i större utsträckning ge utrymme för enskilda alternativ när dessa kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och en sådan lösning är förenlig med intresset av en god hushållning med naturresurser.

• analysera hur praxis har utvecklats vad gäller kommunens ansvar för att tillgodose behovet av en allmän va-anläggning utan negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön,
• se över möjligheten för kommunerna att besluta om va-samverkan
• vid behov lämna förslag till en ändamålsenlig ändring i lagen om allmänna vattentjänster avseende kommunens ansvar och befogenheter,
• beakta Dricksvattenutredningens förslag.

Utredningen kommer att pågå till 28 februari 2018. Regeringen har utsett Anders Grönvall till särskild utredare.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.