Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Fredagen den 12 maj överlämnade den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson. Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling som på ett generellt plan kompletterar den nya dataskyddsförordningen som har beslutats inom EU.

Den nya regleringen ska vara på plats när förordningen börjar tillämpas i samtliga medlemsländer den 25 maj 2018.

I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen ska upphävs och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som de lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.

EU-förordningen lämnar utrymme för medlemsländerna att stifta nationella lagar inom vissa av förordningens områden, till exempel ges medlemsstaterna möjligheten att sänka åldersgränsen för när barn själva ska kunna samtycka till att deras personuppgifter behandlas när de använder sociala medier, söktjänster och appar. Utredningen föreslår här att den lägsta möjliga åldersgränsen, 13 år, ska gälla i Sverige. För barn som är yngre än 13 år krävs att samtycket lämnas av vårdnadshavaren eller att barnets samtycke godkänns av denne.

Enligt dataskyddsförordningen får medlemsstaterna själva också bestämma om och i vilken utsträckning myndigheter utöver företag och andra enskilda ska kunna tvingas betala administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot förordningen. Dataskyddsutredningen anser att enskildas intresse av skydd för sin personliga integritet väger lika tungt om uppgifter behandlas i det allmännas verksamhet som i den privata sektorn och föreslår att även myndigheter ska kunna åläggas att betala sanktionsavgifter.

Sektorsspecifik reglering, till exempel domstolsdatalagen och patientdatalagen, ses över av andra pågående utredningar.

Betänkandet kommer nu att gå ut på remiss.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh