Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förbättrade lönestöd för att stärka förankringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Publicerad

Alla människor som kan arbeta ska arbeta. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga måste dock ges möjlighet att arbeta efter sina förutsättningar. Regeringen har därför beslutat att lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska förtydligas och förstärkas.
Syftet är att bättre ta tillvara och stödja en utveckling av kompetensen och arbetsförmågan hos personer med funktionsnedsättning, och därigenom stärka dessa personers förankring på arbetsmarknaden.

Många personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden Lönestöd finns för att stärka de här personernas möjlighet till varaktig anställning. I dag finns en otydlighet om vad de olika lönestöd som finns hos Arbetsförmedlingen som riktas till personer med funktionsnedsättning syftar till. Denna otydlighet riskerar att leda till att personer med nedsatt arbetsförmåga inte får tillgång till det stöd som de är i behov av. Det finns också ett behov att på ett bättre sätt stödja en utveckling av och ta tillvara kompetensen och arbetsförmågan hos personer med funktionsnedsättning.

Regeringen har därför fattat beslut om en rad förordningsförändringar som ska göra det tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vad de olika lönestöden syftar till och på vilket sätt de kan bidra till att stärka förankringen på arbetsmarknaden hos personer med funktionsnedsättningar. Förändringarna gör det lättare att möta varje individ med hans eller hennes behov i fokus.

Förändringarna innebär bland annat att möjligheterna till utvecklingsinsatser förbättras genom att dagens utvecklingsanställning kan lämnas under längre tid än i dag samt genom att ett förstärkt utvecklingsbidrag kan lämnas för arbetsgivare som vidtar insatser för att stödja den anställde. Ett utvecklingsbidrag införs också i dagens lönebidrag. Möjligheterna för personer att ta del av rehabilitering, kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser för att utveckla arbetsförmågan inom ramen för ett lönestöd tydliggörs. Ändringar genomförs också för att personers behov av stöd och insatser för att utveckla arbetsförmågan ska fångas upp tidigare och bättre än i dag. Medel anslås vidare för Arbetsförmedlingens arbete med att stödja och följa upp personer som är anställda med lönestöd.

För att förtydliga strukturen för lönestöden har regeringen beslutat att det ska finnas två former av lönestöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning: lönebidrag och skyddat arbete. Lönebidragen kan lämnas till arbetsgivare på hela arbetsmarknaden, där de enskilda stödformerna svarar mot olika behov hos den enskilde. Dagens lönebidrag byter därför benämning till lönebidrag för anställning, utvecklingsanställning till lönebidrag för utveckling i anställning och trygghetsanställning till lönebidrag för trygghet i anställning.

Arbetet med att förordningsändringen har gjorts i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och i dialog med funktionshindersorganisationer.
Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00