Förenklingar i lag ska få fart på byggandet

I går den 18 maj, efter att riksdagen under onsdagen den 17 maj röstat igenom propositionen ”Fler steg för en effektivare plan- och bygglag” har regeringen utfärdat ändringar i PBL som ska leda att fler bostäder byggs. Lagändringarna kommer att börja gälla den 1 juli 2017.

Enligt dagens utfärdande av regeländringar i plan- och bygglagen (PBL) görs följande gällande:

  • Kommuner ska tidigt i planeringsskedet kunna få besked från länsstyrelsen gällande statens intressen. Detta för att minska risken att exploatörer och kommuner planerar i onödan.
  • Länsstyrelser ska inom två månader ge beslut om kommuners beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse efter överprövning.
  • Fler beslut om detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Detta för att möjliggöra kortare handläggningstider och minska kostnader hos exploatörer och kommuner.
  • Ytterligare åtgärder ska undantas från kravet på bygglov, till exempel balkonger, burspråk, en skorsten som sticker upp från taket, en valstuga eller ett engångsevenemang för en kiosk.

Lagändringarna kommer att börja gälla den 1 juli 2017.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson