Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Myndigheter ska vidareutveckla krisberedskap och det civila försvaret

Mot bakgrund av bland annat den inriktning som anges i regeringens nationella säkerhetsstrategi (Dnr SB2017/00106/UTR EU) har regeringen i dag beslutat att Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen får i uppdrag att redovisa sina vidtagna och planerade åtgärder för att vidareutveckla sin krisberedskap, det civila försvaret och förmågan att hantera olika händelser och situationer som till exempel vid stora olyckor, naturhändelser, antagonistiska hot, höjd beredskap och ytterst krig.

– Transporter på väg, till sjöss, på järnväg och i luften är nödvändiga för att samhället ska fungera. Vi behöver säkerställa att våra myndigheter har rätt beredskap för att transporterna ska fungera även vid extrema händelser som snabbt och oväntat påverkar hela eller delar av samhället. Våra myndigheter ska vara väl förberedda på olika typer av händelser, säger infrastrukturminister Anna Johansson.


I regeringens nationella säkerhetsstrategi anges bland annat att robust försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner är centralt för befolkningens överlevnad och för att vårt samhälle ska fungera. Transporter och kommunikationsmedel är vitala funktioner. Att upprätthålla en fungerande infrastruktur och flöden för försörjning, handel och ekonomi är också av nationellt intresse.

Redovisningen ska vidare omfatta följande:

  • Bedömda hot, risker och utmaningar.
  • Vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa robusthet och utbytbarhet avseende kritisk infrastruktur och samhällsviktiga transporter.
  • Vidtagna och planerade åtgärder för att förbättra beredskapen och förmågan att hantera hot och risker i syfte att förebygga, upptäcka och hantera eventuella sabotage och attacker mot samhällsviktig infrastruktur.
  • Vidtagna och planerade åtgärder för att förbättra informationssäkerhet och cybersäkerhet i syfte att förebygga, upptäcka och hantera eventuella dataintrång/hackerattacker, datavirus, störningar i och bortfall av it/tele-kommunikationer.
  • Vidtagna och planerade åtgärder i för att förbättra beredskapen och förmågan att hantera störningar och bortfall av resurser som drivmedel, elförsörjning och fordonsförsörjning.
  • Förslag om frågor och områden där myndigheterna skulle kunna utveckla sin samverkan.
  • Beräknade kostnader för att genomföra identifierade prioriterade åtgärder för att säkerställa funktionaliteten i samhällsviktiga verksamheter vid olika beredskapslägen.

Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar

Regeringen redovisade i propositionen Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109) bl.a. säkerhets- och försvarspolitiska utgångspunkter för perioden 2016-2020. Regeringen angav att planeringen för det civila försvaret med hänsyn till det försämrade omvärldsläget bör återupptas samt genomföras utifrån av regeringen beslutade planerings- anvisningar.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.