Nytt avtal med Norge om elcertifikatsystemet överlämnas till riksdagen

Regeringen har kommit överens med den norska regeringen om förlängning av elcertifikatssystemet och ett nytt mål till 2030. I dag överlämnar regeringen en proposition med avtalet till riksdagen för godkännande. Avtalet är en del av genomförandet av energiöverenskommelsen.

Elcertifikatsystemet är gemensamt med Norge sedan 2012 och ändringar i systemet kräver samråd mellan länderna.

Regeringen har kommit överens med Norge om ett nytt mål till 2030 om 18 TWh, vilket är i enlighet med målet för utbyggnad av ny förnybar el i energiöverenskommelsen.

Därutöver har länderna kommit överens om att Norge inte ska finansiera något mer utöver de 13,2 TWh som Norge redan har åtagit sig enligt gällande avtal, att Norges stoppregel ska fastställas i avtalet, att Sverige ska införa en stoppregel för målet till 2030 senast vid utgången av år 2020 och att Sverige får tidigarelägga, helt eller delvis, den svenska ingående reserven.

Ambitionen är att riksdagen före sommaren ska kunna behandla både den proposition som överlämnas i dag och den proposition som överlämnades tidigare (Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017). Därefter kan regeringen i samband med att ändringarna i lagen om elcertifikat utfärdas besluta om förordningen med årliga kvoter. Förslaget innebär att avtalet ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Jens Petersen
Tf. pressekretererare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
Mobil 070-293 69 35