Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Regeringen

Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken

Publicerad

Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut.

Regeringen föreslår att ett nytt nationellt mål ska styra funktionshinderspolitiken: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska också tydliggöra att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt. Det nya målet är tydligare inriktat mot funktionshinder än tidigare och ska ersätta nuvarande mål.

- I dag har jag presenterat inriktningen för framtidens funktionshinderspolitik. Detta är en del i arbetet för ett mer jämlikt och rättvist samhälle och understryker att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Ett samhälle där människors olika behov och förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I propositionen redovisas ett antal åtgärder som ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Förutom åtgärder inom bland annat transport, samhällsplanering och IT-politik läggs särskilt fokus på åtgärder inom områdena arbetsmarknad och utbildning.

Principen om universell utformning

En viktig del i propositionen är principen om universell utformning. Den innebär att när samhället utformas och planeras så är det grundläggande att göra rätt från början. Det kan gälla allt från hur en verksamhet bedrivs, att säkerställa kompetensen hos personal eller de digitala systemens tillgänglighet till att se till att de finns tillräckligt breda dörrar. Det kan beröra allt från vallokaler och lekparker till en tågstation och omfatta allt från den byggda miljön till information och kommunikation.

Principen om universell utformning är en del av den nya inriktningen på arbetet och något som kommer att vidareutvecklas inom ramen för en utredning.

Åtgärder för en bättre och mer tillgänglig arbetsmarknad

En individs arbetsförmåga är en relation mellan individ och miljö och inte enbart en egenskap hos individen. Funktionshindersrörelsen och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning har sedan tidigare framhållit att det kan finnas risker för diskriminering i och med att termen nedsatt arbetsförmåga används på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska därför ges i uppdrag att utreda om termen påverkar de personer som berörs och i så fall hur.

Alltför många unga med funktionsnedsättning varken arbetar eller studerar, trots att de vill och skulle kunna göra det om de fick rätt stöd och förutsättningar. Därför bör det snarast tillsättas en arbetsgrupp som får i uppdrag att under mandatperioden analysera samspelet mellan aktivitetsersättningen och arbetsmarknadspolitiken och identifiera möjliga åtgärder för att underlätta för unga med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning.

För att förbättra möjligheten för människor att etablera sig på arbetsmarknaden ser en särskild utredare sedan tidigare över möjligheten till så kallade flexjobb och andra möjliga insatser för att möta behoven hos personer vars arbetsförmåga exempelvis varierar över tid.

Åtgärder för allas rätt till utbildning

Flera studier pekar på bristande tillgänglighet som en möjlig orsak till den låga utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning. Regeringen vill därför ge Specialpedagogiska Skolmyndigheten i uppdrag att analysera och lämna förslag på stödmaterial för att alla huvudmän, rektorer och förskolechefer ska kunna organisera förskolan och skolan så att alla barn och elever ges möjlighet till hög grad av delaktighet.

Regeringen vill också ge Statens Skolverk i uppdrag att i samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet ta fram en informations- och fortbildningsinsats för berörd personal i gymnasiesärskolan för att förbättra förutsättningarna för övergång från gymnasiesärskola till arbetsliv.

13 miljoner till kommuner och landsting

För att genomföra funktionshinderspolitiken inom landsting och kommuner föreslår regeringen att 13 miljoner kronor ska avsättas för arbetet genom ett särskilt uppdrag till Myndigheten för delaktighet som ska genomföras i samarbete med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ny utredning

För att skapa en långsiktig och stabil funktionshinderspolitik föreslår regeringen att en kommande utredning bör få uppdraget att se över styrningen av politikområdet. Ett stabilt system för styrning och uppföljning ska bidra till bl.a. att öka takten i att nå de nationella målen och FN-konventionens krav.

Webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter

Regeringen föreslår också att en webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter med särskild inriktning på personer med funktionsnedsättning bör tas fram och genomföras. Utbildningen ska rikta sig till anställda inom kommun och landsting.

Pressträffen där propositionen presenterades kan ses i efterhand på www.regeringen.se Pressträffen textas och teckentolkas.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.