Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen fortsätter sitt arbete med regelförenkling inom sjöfarten

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss i syfte att underlätta för sjöfartsnäringen.

- Regeringen vill utveckla den svenska sjöfarten. Det handlar både om jobben, transporteffektiviteten och klimatet. De regelförenklingar som nu föreslås i lagrådsremissen är ytterligare en bit i regeringens arbete för att främja sjöfarten, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

I lagrådsremissen föreslås att registreringen av mindre skepp förenklas. Genom att storleksmåtten för indelningen av fartyg i skepp och båtar ändras så att fartyg bara kommer att räknas som skepp om deras skrovlängd är över 24 meter. I dag gäller att ett skepp ska ha en längd på minst 12 meter och en bredd på minst 4 meter. Detta innebär att pantsättningen av skepp genom pantbrev och inteckningar bara kommer gälla de lite större fartygen som fortfarande kommer att klassas som skepp. Detta underlättar ägande och användande av mindre fartyg i de maritima näringarna.

Registreringsskyldigheten för båtar utökas till att inte bara omfatta båtar som används i vissa yrkesmässiga syften utan även andra båtar, men då bara om skrovlängden är 15-24 meter.

Regeringen föreslår också att det införs en möjlighet till en villkorad tillfällig registrering i fartygsregistret för att underlätta överföringen av skepp som köpts i utlandet och ett utländskt fartygsregister kräver registrering i Sverige innan slutlig avregistrering kan ske i det gamla hemlandet. . Den otidsenliga rätten till särskiljande skeppsnamn avvecklas också eftersom skepp i dag identifieras genom sitt så kallade IMO-nummer från FN:s sjöfartsorganisation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

Att genomföra förenklingar för sjöfarten är en av flera aktiviteter som pågår i det sjöfartsdelen av regeringens maritima strategi. Regeringen vill stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och arbetar för en överflyttning av gods från väg till sjöfart. Tidigare har regeringen infört den så kallad. tonnageskatt som innebär att svenska rederier nu har samma typ av beskattning som rederier i andra kustländer i EU. Regeringen har även gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag att utreda ett svenskt så kallat ECO-bonussystem som skulle kunna främja överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Regeringens Maritima strategi

Regeringen presenterade i augusti 2015 en svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö. Strategin utgör ett inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med att utveckla de maritima näringarna och bygger på tre likställda perspektiv Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden. Strategin innehåller också en vision om kurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Hållbar och växande sjöfart

Regeringens målsättning är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Det finns outnyttjad potential på sjön som regeringen vill ta tillvara på. Sjöfarten kan också bidra än mer till stärkt svensk export då den är en livsnerv för handel med omvärlden och därmed för Sveriges välstånd. En stark sjöfart skapar jobb och tillväxt både till sjöss och land. Även sjöfarten måste minska sin klimat- och miljöpåverkan. Regeringen arbetar aktivt med detta både inom FN och inom EU.