Regeringens proposition om kulturarvet antagen av riksdagen

I dag har riksdagen antagit regeringens proposition om den samlade kulturarvspolitiken, den första i sitt slag.

– Jag är oerhört stolt och glad över att Sverige för första gången har en samlad kulturarvspolitik. Detta var ett av mina mål för mandatperioden som nu är taget i hamn. Det finns tyvärr starka krafter som mobiliserar för att begränsa kulturens frihet och vetenskapens oberoende. Beslutet i dag innebär att våra museer har fått en lagstadgad skyddsväst från klåfingriga politiker. Det är dessutom extra glädjande att beslutet är taget med en bred parlamentarisk majoritet över blockgränsen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Fakta kulturarvspropositionen

  • Lagstadga museernas oberoende i en ny museilag. Lagen omfattar det allmänna museiväsendet, det vill säga museer som drivs av stat, landsting och kommun samt museer vars ledningar i huvudsak utses av det allmänna. I lagen förtydligas att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.
  • Kunskap och bildning i fokus. I museernas ändamålsbeskrivning fastläggs att kunskap och kulturupplevelser är det centrala. Utställningar och annan publik verksamhet ska vara kunskapsbaserad och museerna ska bidra till forskning genom att ha hög kompetens inom sina ämnesområden. 
  • Kulturarv i hela landet. Museilagen reglerar att museer ska samarbeta så att alla i hela landet kan få del av högkvalitativ verksamhet. Statliga museer får möjlighet att donera föremål till bland annat kommunala museer. Kommunala museer får möjlighet att låna ut föremål genom ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen.
  • Riksantikvarieämbetet får samordningsansvar för museifrågor. Myndigheten ska främja utveckling och samarbete på museiområdet, samla in och förmedla kunskaper samt erbjuda teknik- och metodstöd till alla landets museer.
  • Regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och förenklas. Föremål som inte får föras ut utan tillstånd ska vara sådana som funnits i Sverige i minst 75 år. Särskilda bedömningskriterier införs för om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet.
  • Förstärkt kulturmiljöarbete. Ett antal myndigheter ska ges i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor, t ex Trafikverket, Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Strategierna ska belysa hur respektive myndighets arbete bidrar till de nationella kulturmiljömål som riksdagen beslutat.
  • En fri entré-reform på arkivområdet ska utredas. Släktforskare och andra kommer då att fritt få del av till exempel folkbokföringsmaterial.
  • Ökat stöd till det civila samhällets och de nationella minoriteternas kulturarvsarbete

Riksdagen beslutade också om ett antal tillkännagivanden. Regeringen kommer i sedvanlig ordning att ta hand om dessa och därefter återkomma till riksdagen.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00