Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Straffskalan för brott mot etikprövningslagen ses över

Publicerad

Regeringen har beslutat att utvidga och förlänga Utredningen om översyn av etikprövningen. Utredaren får i uppdrag att göra en översyn av straffskalan för brott mot etikprövningslagen samt lämna förslag som förtydligar Centrala etikprövningsnämndens ansvar för tillsyn över lagen.

I juni 2016 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Syftet med utredningen är att säkra att regelverket är rättssäkert och ger ett fullgott skydd till dem som deltar i forskning eller får vård.

Utredaren får nu genom ett tilläggsdirektiv även i uppdrag att se över bestämmelserna om straff för brott mot etikprövningslagen. Enligt lagen kan den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna om att forskning bara får utföras om den har godkänts vid en etikprövning dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det kan ifrågasättas om straffskalan ger tillräckligt utrymme för att på ett nyanserat sätt ta hänsyn till allvaret i de värsta fallen. Straffskalan bör därför ses över. Straffskalan påverkar även preskriptionstiden.

– När forskning utförs utan godkännande finns en risk att deltagare eller patienter kommer till skada, får sin personliga integritet kränkt eller utsätts för mycket stora hälsorisker. Ska Sverige vara en ledande forskningsnation måste folk lita på forskningen. Då är det viktigt att brotten inte hunnit bli preskriberade när de uppdagas, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Utredaren får även i uppdrag att tydliggöra Centrala etikprövningsnämndens ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. Bakgrunden är att det nuvarande regelverket och ansvarsfördelningen mellan Datainspektionen och Centrala etikprövningsnämnden inte upplevs som tillräckligt tydlig, i synnerhet när det gäller forskning som innefattar behandling av personuppgifter. Därmed riskerar ärenden att falla mellan stolarna.

I och med att uppdraget utvidgas förlängs även utredningstiden. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00