Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen tydliggör den enskildes ansvar att delta i insatser under asyltiden

Regeringen har idag gett tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen för att bland annat tydliggöra den enskildes ansvar att delta i insatser under asyltiden. Utgångspunkten bör vara att dagersättningen ska sättas ned vid frånvaro. Utredningen ska även titta på om dagersättningen ska kunna sättas ned vid misskötsamhet från den asylsökandes sida eller vid agerande som försvårar mottagandet.

Mot bakgrund av flyktingsituationen under hösten 2015 enades regeringspartierna och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i oktober 2015 om insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och för att stärka individens möjligheter till etablering. Det handlade bland annat om att samhällsorientering under asyltiden ska göras obligatoriskt.

Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn (dir. 2015:107).

Genom tilläggsdirektivet utvidgas utredningens uppdrag när det gäller tidiga insatser för asylsökande kvinnor och män.

Utredaren ska inom ramen för det befintliga uppdraget

  • föreslå utformningen av ett system för tidiga insatser för asylsökande, där dagersättning kopplas till deltagande. Utgångspunkten bör vara att dagersättningen ska sättas ned vid frånvaro, såvida det inte finns giltiga skäl för frånvaron, t.ex. omständigheter utanför den enskildes kontroll,
  • se över möjligheten för asylsökande att delta i praktik och andra arbetsplatsförlagda aktiviteter som ökar kontakten med arbetsmarknaden,
  • undersöka förutsättningarna för att införa en möjlighet att sätta ned dagersättningen även vid t.ex. misskötsamhet från den asylsökandes sida eller vid annat agerande som försvårar mottagandet, och
  • föreslå hur regelverket för dagersättning kan utformas så att begränsad inkomst av arbete inte påverkar dagersättningen.

Den första punkten svarar mot den del i migrationsöverenskommelsen som avser obligatorisk samhällsorientering under asyltiden.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2017.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Mottagandeutredningen

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting.