Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Två nya regeringsuppdrag inom ramen för cykelstrategin

Publicerad

Regeringen har beslutat om två nya uppdrag inom ramen för den nyligen lanserade cykelstrategin. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) får i uppdrag att analysera och beskriva behoven inom cykelforskningen. Boverket får i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel från kommuner och regioner som lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande som bidrar till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidrar till en bättre folkhälsa.

– Regeringen vill att fler ska cykla. Att fler transporterar sig genom att cykla är bra för folkhälsa, miljö och våra stadsmiljöer. Genom att främja cykelforskning och samla in lärande exempel från kommuner och regioner ta vi nu ytterligare ett steg i arbetet mot ökad och säker cykling, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen uppdrar åt VTI att analysera och beskriva behoven inom cykelforskningen på såväl kort som på lång sikt samt att ta fram förslag på hur cykelforskningen kan samordnas och stärkas. VTI ska vid genomförandet av uppdraget inhämta kunskap och syn¬punkter från andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2018.
Regeringen uppdrar till Boverket att ta fram, och till relevanta aktörer distribuera en samling med lärande exempel från kommuner, regioner och andra aktörer som lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Sammanställningen kan innehålla:

  • Exempel på fysiska åtgärder samt beskrivningar av framgångsrika planeringsprocesser.
  • Åtgärder och verktyg samt samverkansformer i Sverige och i andra länder.

Sammanställningen ska i möjligaste mån redovisa nya innovativa lösningar och inkludera ett "hela resan"-perspektiv samt -visa vilka effekter framtagna cykelplaner kan ha för ökad och säker cykling.

Syftet med uppdraget är att inspirera kommuner och andra aktörer att arbeta för en ökad och säker cykling och sprida kunskap om hur planering kan användas för att öka cyklingen. Boverket ska samråda med Svenska Cykelstäder och relevanta myndigheter under genomförande av uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast 31 mars 2018.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.