Ytterligare medel till SKL för stöd till hotade förtroendevalda

Regeringen beviljar Sveriges kommuner och landstings (SKL) ansökan om 900 000 kronor för att fortsätta stödja och utveckla det systematiska arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda. Med detta kan det projekt som påbörjades 2016 nu fortsätta.

Ansökan från SKL är för insatser för att stödja och utveckla kommuners, landstings och regioners systematiska arbete mot hot och hat mot förtroendevalda. Målet är att kommuner, landsting och regioner ska ha en systematisk struktur med tillräckliga redskap för att kunna ge förtroendevalda det stöd som krävs.

Vidare är målsättningen att förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner som finns och vem de ska kontakta vid utsatthet eller oro för utsatthet. Målgruppen för arbetet är förtroendevalda på lokal nivå och ansvariga tjänstemän.

SKL:s projekt är en viktig åtgärd inför valen 2018 och 2019, men även som del i ett mer långsiktigt arbete för ett stärkt systematiskt arbete för en trygg och säker miljö för förtroendevalda.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 om att tilldela SKL 1,7 miljoner kronor för insatser för att stödja och utveckla kommuners, landstings och regioners systematiska arbete för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda. I och med att regeringen beslutar om medel för 2017 uppgår den totala kostnaden för projektet 2016–2017 till 2 600 000 kronor.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00