Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

10 myndigheter får i uppdrag att utarbeta strategier för kulturmiljöfrågor

Publicerad

Regeringen ger i dag tio myndigheter, bl.a. Boverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket och Statens fastighetsverk, i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

- Det krävs en helhetssyn på kulturmiljön för att dess värden fullt ut ska tas till vara i samhällsutvecklingen. Många olika aktörer har ett ansvar för detta och nu får hela tio strategiskt utvalda myndigheter ett tydligt gemensamt uppdrag. Det är första gången, det är stort och det kommer sannolikt bidra till en positiv förändring, vilket många aktörer har efterfrågat, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget ges i syftet att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen.

Uppdraget ska rapporteras av respektive myndighet till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2019.

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet
Regeringen ger samtidigt Riksantikvarieämbetet i uppdrag att övergripande stödja myndigheternas arbete och ansvara för en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte i framtagande och genomförande av strategierna.

Riksantikvarieämbetet ska till Regeringskansliet delrapportera sin del av uppdraget senast den 31 mars 2018 och slutrapportera senast den 31 januari 2020.

 

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Myndigheterna som har fått uppdrag:

Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket får i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

Regeringens mål för det statliga kulturmiljöarbetet

Genom beslut av riksdagen har nationella mål införts som ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet med syfte att inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Målen för det statliga kulturmiljöarbetet är att främja:

- ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
- människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
- ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, och
- en helhetssyn på förvaltningen som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.