Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Anna Johansson inleder Vision Zero Conference 2017

14-15 juni arrangerar Näringsdepartementet, Trafikverket och Transportstyrelsen Vision Zero Conference 2017 i Stockholm. Världens ledande trafiksäkerhetsexperter, ministrar och beslutsfattare från hela världen träffas för att under två dagar diskutera trafiksäkerhet på en strategisk nivå.

Fler än 1,25 miljoner människor omkommer i vägtrafiken världen över varje år, vilket gör det till den nionde största dödsorsaken globalt och den största dödsorsaken för människor i åldern 15-29 år. Upp till 50 miljoner människor skadas årligen i trafikolyckor. FN:s glo-bala mål för hållbar utveckling, enligt Agenda 2030, inkluderar för första gången trafiksäkerhet och konferensens övergripande tema är hur målen kan nås i ljuset av nollvisionen.

Sverige har ett framgångsrikt tra¬fiksäkerhetsarbete. Nollvisionen har rönt omvärldens intresse och konceptet är numera antaget av flera andra länder och städer i världen. När EU-kommissionen nyligen jämförde vägtrafiksäkerheten inom EU bedömdes Sveriges vägar vara de säkraste.

- Trafiksäkerhetsarbetet behöver intensifieras globalt. Vi i Sverige har kommit långt i trafiksäkerhetsarbetet och kan bidra med kunskap och erfarenhet från nollvisionsarbetet, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Infrastrukturminister Anna Johansson har även tagit initiativ till ett rundabordssamtal för att diskutera hur oskyddade trafikanter, som gående och cyklister, kan inkluderas på ett bättre sätt i trafiksäkerhetsarbetet och hur ett mer jämställt transportsystem kan bidra till ökad trafiksäkerhet. Irundabordssamtalet delar bland andra Matthew Baldwin (EU-kommissionen), Etienne Krug (WHO), Laura Ballesteros (Secretariat of Mobility of Mexico City), Claudia Adriazola (WRI Ross Centre for Sustainable Cities), Rob McInerney (International Road Assessment Program, iRAP), David Ward (Global NCAP) och Winnie Mitullah (University of Nairobi, Kenya).

Konferensen inleds 14 juni kl. 10.00 och pågår till den 15 juni på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Rundabordssamtalet äger rum den 14 juni kl 13.00 – 14.30.

Fakta:
FN:s globala mål för hållbar utveckling

Delmål 3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen

Delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Arbetet med Agenda 2030 handlar både om att genomföra agendan nationellt och att bidra till det globala genomförandet av agendan.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Nystart för nollvisionen

Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet.
Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.